Prof.univ.dr. Liliana ZAHARIA


 

 Profesor în cadrul Departamentului de Meteorologie-Hidrologie

 Director al Centrului de cercetări „Gestiunea Resurselor de Apă și a Riscurilor Hidrice” din cadrul Facultății de Geografie a Universității din București

Conducător de doctorat din 2007

Curriculum Vitae 

 


Pregătire profesională


 • Septembrie 2000 – decembrie 2002: Studii postuniversitare Hydrologie et gestion des ressources en eau / Hydrology and water resources management organizate de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Université de Neuchâtel și ETH Zürich;
 • Octombrie 1993 – decembrie 1997: Doctorat în geografie, Facultatea de Geografie, Universitatea din București;
 • Septembrie 1982 – iunie 1986: Studii de licență, Facultatea de Geografie –Geologie, Universitatea din București, specialiazarea geografie – limba franceză;
 • Septembrie 1978 – iunie 1982: studii liceale, Liceul Pedagogic din Ploiești.

Stagii/cursuri de specializare/perfecționare

 • Bursă AUF de perfecţionare în cercetare (cu atestat) la Universitatea Paris 7 – Denis Diderot, UMR 8586 du CNRS (PRODIG), în cadrul Ecole Doctorale 382 E.E.S.C (1 – 30 iunie 2005), în domeniile: Systemes d’Information Géographiques (SIG), Analyse des données şi Analyse d’images de télédétection;
 • Şcoala de proiecte, ed. a III-a, Universitatea din Bucureşti, 7-11 martie, 2005 (cu diplomă de absolvire);
 • Stagiu AUF de perfecţionare în cercetare, Universitatea Paris 7 – Denis Diderot, UMR 8586 du CNRS (PRODIG), 1 – 31 mai 2008;
 • Participare la cursul on-line Des rivières et des hommes organizat de Grenoble INP şi difuzat de platforma on-line FUN (octombrie – decembrie, 2014) (cu atestat de absolvire).

Experiență profesională

 • Octombrie 2006 – prezent: Profesor universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Departamentul de Meteorologie-Hidrologie;
 • Octombrie 2002 – septembrie 2006: Conferenţiar universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Catedra de Meteorologie-Hidrologie;
 • Februarie 1998 – septembrie 2002: Lector universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Catedra de Meteorologie-Hidrologie;
 • Octombrie 1992 – ianuarie 1998: Asistent universitar, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, Catedra de Meteorologie-Hidrologie;
 • Octombrie 1989 – septembrie 1992: Cercetător hidrolog, Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie din Bucureşti;
 • Septembrie 1986 – septembrie 1989: Profesor de geografie şi lb. franceză, Liceul Industrial nr. 3 din Buzău.

 

Activitate didactică


 • Cursuri: Hidrologie generală, Potamologie și Limnologie, Fenomene hidrice de risc, Bazine hidrografice, Hidrologie frecvențială, Managementul riscurilor hidrice, Hidrologie urbană;
 • Îndrumare lucrari de licență și disertație;
 • Organizare și coordonare de practici de specialitate și profesionale;
 • Conducere lucrări de doctorat: până în prezent 15 doctoranzi au susținut teza, iar 7 sunt în perioada de pregătire doctorală.

 

Domenii de competență/cercetare


 • Hidrologie generală
 • Hidrologie continentală
 • Resurse de apă și managementul lor
 • Fenomene hidrice de risc
 • Managementul riscurilor hidrice
 • Geografie fizică
 • Limbă franceză

 

Activitate științifică


A. PUBLICAŢII

1. Lucrări ştiinţifice în volum: 9 (din care 5 în volume editate în străinătate).
2. Cursuri/ Manuale universitare/Ghiduri practice : 11.
3. Articole/rezumate ştiinţifice: 188, din care:

a. articole în reviste cotate/indexate ISI: 20

b. articole în reviste de specialitate indexate in BDI şi Bplus: 39

c. articole în reviste de specialitate din străinătate: 4

d. articole/rezumate publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale/cu participare internaţională: 99

e. articole/rezumate în alte reviste/volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale: 26

B. PARTICIPĂRI LA REUNIUNI ŞTIINŢIFICE
Total: 203 de prezentări, din care 167 la reuniuni internaţionale și 36 la reuniuni naţionale.

C. PROIECTE DE CERCETARE
Participare la 23 proiecte de cercetare, dintre care 8 în calitate de director/responsabil de proiect.

1. Proiecte naţionale

a. Director de proiect (proiecte obţinute prin competiţie): 3 proiecte

1. Studiul resurselor de apă din Carpaţii si Subcarpaţii Curburii în vederea optimizării valorificării lor pentru alimentarea populaţiei din judeţele aferente regiunii. Proiect finanţat de CNCSIS (1999 – 2001): C/30/1999, C/65/2000, C25/2001.

2. Metode de regionalizare a scurgerii maxime. Proiect finanţat de CNCSIS (2003 – 2004): Tema 52/2003 şi Tema 108A/2004.

3. Studiu privind hidrologia lacului de acumulare Portile de Fier I și influenţa acestuia asupra morfo-dinamicii versantului românesc, în vederea gestionării durabile a resurselor de apă şi a peisajului. Proiect finanţat de CNCSIS pe durata a trei ani: 2005, Tema 21 A, Cod CNCSIS 891; 2006, tema 40, Cod CNCSIS 891, contract nr. A/GR/135/2006; 2007, tema 21, Cod CNCSIS 891, contract nr. A/GR6/2007.

b. Membru al echipei de cercetare: 14 proiecte, din care în ultimii 10 ani:

1. Metode şi mijloace de identificare şi prioritizare a peisajelor subcarpatice dintre Prahova şi Râmnicu Sărat în vederea gestionării lor durabile, 2006- 2008. Proiect finanţat de CNCSIS (director Pătru Ileana).

2. Sistemul hidrogeomorfologic în concepţiile geomorfometrică şi a teoriile morfometrice moderne. Aplicaţii în diagnosticarea hazardelor şi riscurilor în areale din Câmpia Română, 2009 – 2011, Proiect PN-II-ID-PCE (director prof. dr. Grecu Floare).

3. Vulnerabilitatea aşezărilor şi mediului la inundaţii în România în contextul modificărilor globale ale mediului. Contract Nr. 52/2012, Programul: Parteneriate în domenii prioritare, Direcţia 3: Mediu; Coordonator Institutul de Geografie (IGAR); responsabil partener Universitatea Bucureşti: conf. dr. Alexandru Nedelea; 2012-2016.

2. Proiecte internaţionale:
a. Director/responsabil de proiect (proiecte obţinute prin competiţie): 5 proiecte

1. Proiect în cadrul Programului Bilateral de Acţiuni Integrate PAI – Brâncuşi: Risques associés au système hydro-géomorphologique et aménagement du territoire (2011-2012), în cooperare cu Universitatea Paris 7 (Denis Diderot).

2. Proiect de cercetare în colaborare cu Universitatea Paris 7 (Denis Diderot), finanţat de AUF: Les risques hydro-morphologiques dans la région de la courbure de l’Arc Carpatique et leur gestion (2005) .

3. Proiect de cercetare în colaborare cu Universitatea Paris 7 (Denis Diderot), finanţat de AUF: Les risques hydroclimatiques et leur gestion – le cas des inondations de Roumanie (2008).

4. Proiect bilateral romano-elvetian în colaborare cu Universitatea din Lausanne (UNIL): Climate changes and hydrological impacts in the Romanian Carpathians – CCHIRC – (2012-2013). Doctorand: Barbu (Perju) Ruth Elena. Coordonatori/Mentori: Liliana Zaharia şi Stuart Lane.

5. Proiect în cadrul Programului PN3/Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral Modulul AUF-RO: Approches Méthodologiques pour l’analyse des Impacts des Pressions Anthropiques sur l’état   HYdromorphologiques des Rivières – AMIPAHYR), 2016 – 2017. Instituții partenere: Universitatea din București, Universitatea Grenoble Alpes, Universitatea din Zagreb.

b. Membru al echipei de cercetare:

1. Complémentarité des approches hydrologiques et géographiques à l’étude de la dynamique fluviale, proiect finanţat de programul european Brâncuşi (2003-2004) şi realizat în colaborare cu CEMAGREF Lyon. Director de proiect: Grecu Floare (Romania) şi Philippe Ramez (Franţa).

 

Selecție publicații recente


Lucrări ştiinţifice în volum: 9

1. Zaharia Liliana, (1999), Resursele de apă din bazinul râului Putna. Studiu de hidrologie, Editura Universităţii din Bucureşti, 305p., ISBN 973-575-334-0.

2. Zaharia Liliana, (2005), Apele şi Hazarde hidrologice, capitole în volumul Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen. Studiu geografic, (2005), coord. Sandu Maria and Bălteanu Dan, Ed. Ars Docendi, p.47 – 59 şi 176 – 181, ISBN 973-558-200-7.

3. Zaharia Liliana, (2005), Studiul resurselor de apă din Carpaţii şi Subcarpaţii Curburii în vederea optimizării valorificării lor pentru alimentarea populaţiei din judeţele aferente regiunii in volumul „Lucrări şi rapoarte de cercetare. Centrul de cercetare „Degradarea terenurilor si Dinamica geomorfologica”, vol. I, Ed. Universităţii Bucureşti, p. 137 – 171, ISBN 973737012-9.

4. Liliana Zaharia, Florina Grecu, Gabriela Ioana-Toroimac, and Gianina Neculau 2011, Sediment Transport and River Channel Dynamics in Romania – Variability and Control Factors in Sediment Transport in Aquatic Environments, Andrew J. Manning (Ed), 293 – 316, InTech, ISBN 978-953-307-586-0. http://www.intechopen.com/articles/show/title/sediment-transport-and-river-channel-dynamics-in-romania-variability-and-control-factors.

5. Liliana Zaharia, Gabriela Ioana-Toroimac, 2013, Romanian Danube River management: Impacts and perspectives, in European Continental Hydrosystems under Changing Water Policy, G. Arnaud-Fassetta, E. Masson & E. Reynard (Editors), Verlag Friedrich Pfeil, München, 159 – 170.

6. Gabriela Ioana-Toroimac, G. Minea, Liliana Zaharia, R. Zarea, Mihaela Borcan, 2013, Hydrogeomorphological River typology in the Ialomiţa and Buzău catchments (Romania), in European Continental Hydrosystems under Changing Water Policy, G. Arnaud-Fassetta, E. Masson & E. Reynard (Editors), Verlag Friedrich Pfeil, München, 261 – 272.

7. Salit Florence, Beltrando Gérard, Zaharia Liliana, 2013, From the impact of July 2005 flood to river management: study case of the Lower Siret River (Romania) , in European Continental Hydrosystems under Changing Water Policy, G. Arnaud-Fassetta, E. Masson & E. Reynard (Editors), Verlag Friedrich Pfeil, München, 273 – 280.

8. Florina Grecu, Liliana Zaharia, Cristina Ghiţă, Laura Comănescu, Emil Cârciumaru, Maria Albu (Dinu), 2012, Sisteme hidrogeomorfologice din Câmpia Română. Hazard – vulnerabilitate – risc, Ed. Universităţii din Bucureşti, 308 p.

9. Grecu Florina, Zaharia Liliana, Gabriela Ioana-Toroimac, Iuliana Armaş, 2016, Floods and Flash-Floods Related to River Channel Dynamics, in Landform Dynamics and Evolution in Romania, Radoane Maria, Vespremeanu-Stroe Alfred (Editors), Spronger Geography, 821 – 844, ISBN 978-3-319-32589-7, http://www.springer.com/gp/book/9783319325873 .

Cursuri/manuale universitare/ghiduri practice : 11

1. Pişota Ion, Zaharia Liliana, (1995), Hidrologie. Lucrări practice, Tipografia Universităţii Bucureşti, p. 161 – 184, ISBN 973-9160-69-7.

2. Pişota Ion, Zaharia Liliana, (2001, 2002), Hidrologie, Editura Universităţii din Bucureşti, 447p, ISBN 973-575-587-4.

3. Liliana Zaharia, Daniel DIACONU, Ioan SARBU, (2002), Ghid de activitate practică- Hidrologie, Universitatea Bucureşti, Credis, Bucureşti, 53 p., ISBN 973-8336-25-2.

4. Pişota Ion, Zaharia Liliana, (2003), Hidrologia uscatului, Editura CREDIS, Bucureşti, 170 p., ISBN 973-8336-91-0.

5. Pişota Ion, Zaharia Liliana, (2003), Hidrologia uscatului, Editura Universitară, Bucureşti, 233 p., ISBN 973-8499-26-7.

6. Liliana Zaharia, Daniel Diaconu, Ioan Sârbu, (2003), Activităţi practice de hidrologie în arealul „Porţile de Fier”, Editura CREDIS, Bucureşti, 56 p., ISBN 973 – 8336 – 77 – 5.

7. Alexandrescu V., Gheorghilaş A., Ghincea M., Matei E., Peptenatu D., Suditu B. A., Tălângă C., Zaharia L., Zamfir D., (2004), Ţara Maramureşului şi Bucovina. Ghid aplicaţie – anul III de studiu, Ed. Semne, Bucureşti, 93 p., ISBN 973-624-195-5.

8. Pişota Ion, Zaharia Liliana, Diaconu Daniel (2005), Hidrologie, Editura Universitară, Bucureşti, 256 p., ISBN 973-749-002-9.

9. Pătru Ileana, Zaharia Liliana, Oprea Răzvan, (2006), Geografia Fizică a României. Clima, Apele, Vegetaţia, Solurile, Editura Universitară, Bucureşti, 175 p., ISBN 978-973-749-065-0; 973-749-065-7.

10. Alexandrescu V., Clius M., Gheorghilaş A., Matei E., Peptenatu D., Suditu B. A., Tălângă C., Uscatu T., Zaharia L., Zamfir D., 2004, Transilvania – Maramureş – Bucovina. Aplicaţie ştiinţifică şi metodologică, Ediţia a II-a reactualizată, Ed. Semne, Bucureşti, 82 p., ISBN 973-624-195-5 (şi în format electronic).

11. Pişota Ion, Zaharia Liliana, Diaconu Daniel (2010), Hidrologie (ed. a II-a), Editura Universitară, Bucureşti, 256 p., ISBN 978-606-591-1.

Articole în reviste cotate/indexate ISI

1. Zaharia Liliana, (1998), Tendances dans l’évolution des transferts de matières en suspension dans les Subcarpates de Courbure, en relation avec les modifications du milieu naturel, Revue Géomorphologie: relief, processus, environnement, nr.1, Paris, p. 3-15, ISSN 1266-5304.

2. Zaharia Liliana, Gabriela Ioana-Toroimac, 2009, Erosion dynamics – precipitation relationship in the Carpathian Curvature Region (Romania), Geografia Fizica et Dinamica Quaternaria (Geogr.Fiz.Dinam.Quat.), 32, p. 95, ISSN 1724-4757.

3. Gabriela Ioana-Toroimac, Robert Dobre, Florina Grecu, Liliana Zaharia, 2010, Evolution 2D de la bande active de la Haute Prahova (Roumanie) durant les 150 dernières années, Géomorphologie : relief, processus, environnement, 3, p. 275 – 286), ISSN 1957-777X.

4. Florina GRECU, Liliana ZAHARIA, Cristina GHITA, Lavinia VACARU, 2010, The dynamic factors of hydrogeomorphic vulnerability in the central sector of the Romanian plain, Metalurgia International vol . XV (2010), Special issue no . 9, p. 139-148 (ISSN 1582-2214).

5. Marius-Victor Bîrsan, Liliana Zaharia, Viorel Chendeş, Emilia Brănescu, 2012, Recent Trends In Streamflow In Romania (1976–2005), Romanian Reports in Physics, Vol. 64, No. 1, 275–280, http://rrp.infim.ro/2012_64_1/art24Birsan.pdf

6. Gabriela Ioana-Toroimac, Liliana Zaharia, Gabriel Minea, Mihaela Borcan, 2012, Channel typology based on stability criteria. Case study: Ialomiţa and Buzău watersheds (Romania), Procedia Environmental Sciences 14, ELSEVIER, 177 – 187, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029612004872 .

7. Camelia-Eliza Telteu, Liliana Zaharia, 2012, Morphometrical and dynamical features of the South Dobrogea lakes, Romania, Procedia Environmental Sciences 14, ELSEVIER,164 – 176, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029612004860 .

8. F. Salit, L. Zaharia, G. Beltrando, 2013, Assessment of the warning system against floods on a rural area:the case of the lower Siret River (Romania), Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13, 409–416, www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/13/409/2013/doi:10.5194/nhess-13-409-2013.

9. Birsan MV, Zaharia L, Chendes V, Branescu E., 2013, Seasonal trends in Romanian streamflow, Hydrological Processes, doi: 10.1002/hyp.9961, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hyp.9961/abstract .

10. Grecu F., Zaharia L., Ghiţă C., 2013, Hydrogeomorphological Vulnerability in Romanian Plain, Zeitschrift für Geomorphologie, Vol. 57, Suppl. 3, 003-028, Stuttgart (DOI :10.1127/0372-8854/2013/S-00141).

11. Gabriela Ioana-Toroimac, Liliana Zaharia, Gabriel Minea, 2015, Using Pressure and Alteration Indicators to Assess River Morphological Quality: Case Study of the Prahova River (Romania), Water 7(6), 2971-2989; doi:10.3390/w7062971, http://www.mdpi.com/2073-4441/7/6/2971.

12. Florence Salit, Gilles Arnaud-Fassetta, Liliana Zaharia, Malika Madelin, Gérard Beltrando, 2015, The influence of river training on channel changes during the 20th century in the Lower Siret River (Romania), Géomorphologie : relief, processus, environnement, 21, 2, p. 175 -188, http://geomorphologie.revues.org/11002.

13. Zaharia L., Costache R., Prăvalie R., Minea G., 2015, Assessment and mapping of flood potential in the Slănic catchment in Romania, Journal of Earth System Science, Volume 124, Issue 6, p. 1311-1324 http://link.springer.com/article/10.1007/s12040-015-0608-3 .

14. Florentina-Iuliana Stan, Gianina Neculau, Liliana Zaharia, Gabriela Ioana- Toroimac, Sorin Mihalache, 2016, Study on the evaporation and evapotranspiration measured on the Căldăruşani Lake (Romania), Procedia Environmental Sciences, 32, 281-289, Elsevier, DOI 10.1016/j.proenv.2016.03.033, http://ac.els-cdn.com/S1878029616001687/1-s2.0-S1878029616001687-main.pdf?_tid=43129db8-14f8-11e6-a0bf-00000aab0f02&acdnat=1462696899_89416c9df545fd74902c20e455d10312

15. Sorina-Mihaela Bogdan, Ileana Pătru-Stupariu, Liliana Zaharia, 2016, The assessment of regulatory ecosystem services: the case of the sediment retention service in a mountain landscape in the Southern Romanian Carpathians, Procedia Environmental Sciences, 32, 12 – 27, Elsevier, DOI 10.1016/j.proenv.2016.03.033, http://ac.els-cdn.com/S1878029616001341/1-s2.0-S1878029616001341-main.pdf?_tid=8c5e4fb2-14f8-11e6-8b6d-00000aab0f27&acdnat=1462697022_03a760ee08758fa373fcb60fe82e187c.

16. Remus Pravălie, Liliana Zaharia, Georgeta Bandoc, Alexandru Petrişor, Oana Ionuş, Iulian Mitof, 2016, Hydroclimatic dynamics in southwestern Romania drylands over the past 50 years,  Journal of Earth System Science, 125 (6), 1255–1271: DOI: 10.1007/s12040-016-0730-x http://link.springer.com/article/10.1007/s12040-016-0730-x .

17. Zaharia, L., Costache, R., Prăvălie, R. Ioana-Toroimac, G., 2017, Mapping flood and flooding potential indices: a methodological approach to identifying areas susceptible to flood and flooding risk. Case study: the Prahova catchment (Romania), Front. Earth Sci., 1-19, DOI:10.1007/s11707-017-0636-1 https://link.springer.com/article/10.1007/s11707-017-0636-1.

18. Ioana-Toroimac G., Zaharia L., Minea G., Moroșanu G.A., 2017, Using a multi-criteria analysis to identify rivers with hydromorphological restoration priority: Braided rivers in the south-eastern Subcarpathians (Romania), Science of the Total Environment, 599–600 (2017) 700–709 10.1016/j.scitotenv.2017.04.209 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717310616.

19. Costache, R., Zaharia L., 2017, Flash-flood potential assessment and mapping by integrating the weights-of-evidence and frequency ratio statistical methods in GIS environment – case study: Bâsca Chiojdului River catchment (Romania), Journal of Earth System Science, 126: 59. doi:10.1007/s12040-017-0828-9, https://link.springer.com/article/10.1007/s12040-017-0828-9.

20. Moroşanu G.A., Zaharia L., Ioana-Toroimac G., 2017, Changes in forest and water management in the upper Jiu River Catchment (Romania): possible effects on the hydro-sedimentary dynamics, 17 th International Multidisciplinary scientific Geoconference – SGEM 2017, Conference proceedings, volume 17, Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Issue 32, p. 749-756, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM_GeoConference.

Articole în reviste de specialitate indexate in BDI (după 2013)

1. Zaharia L., 2013, L-moments and their use in maximum discharges’ analysis in Curvature carpathians region, vol. Aerul şi Apa – Componente ale mediului, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pag. 119-126.

2. Mereţ R., Zaharia L., 2014, Research and valorization history of mineral waters in Braşov County, vol. Air and Water Components of the Environment Conference, Cluj- Napoca, E. Casa Cărţii de ştiinţă, pag. 407-414.

3. Zaharia L., Ioana-Toroimac G., Costache R., Crăciun E., 2015, The flood potential and measures for flood risk mitigation in Tecuci City, vol. Air and Water Components of the Environment Conference, Cluj- Napoca, E. Casa Cărţii de Ştiinţă, pag. 56-63.

4. Tănase I., Zaharia L., 2015, Impact of the reservoirs on the river low flow and measures to mitigate the negative effects, vol. Air and Water Components of the Environment Conference, Cluj- Napoca, E. Casa Cărţii de Ştiinţă, pag. 332-339.

5. Mereţ R., Zaharia L., 2016, Mineral waters in Rupea City. Phyzicochemical Features and Use, vol. Air and Water Components of the Environment Conference, Cluj- Napoca, E. Casa Cărţii de Ştiinţă, pag. 328-337.

6. Zaharia L., Ioana-Toroimac G., 2016, Developing soft measures for flood risk mitigation and adaptation in Romania: public informing and awareness, în Riscuri şi catastrofe, an XV, vol. 18, nr. 1, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, pag. 7 – 22.

7. Zaharia L., Ioana-Toroimac G., Cocoş O., Ghiţă F.A. Mailat E, 2016, Urbanization effects on the river systems in the Bucharest City region (Romania), Ecosystem Health and Sustainability 2:11, e01247, DOI: 10.1002/ehs2.1247, ESA/ESC Open Access Journal, ISSN: 2096-4129 (Print) 2332-8878 (Online), Taylor & Francis Online, http://dx.doi.org/10.1002/ehs2.1247;
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehs2.1247/full; http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1002/ehs2.1247; http://dx.doi.org/10.1002/ehs2.1247; http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1002/ehs2.1247?needAccess=true .

8. Moroșanu G.-A., Zaharia L., Belleudy P., Ioana-Toroimac G., 2017, Methodology to identify the leading factors of rivers’ electrical conductivity. Case study: Jiu catchment, Romania, vol. Air and Water Components of the Environment, Cluj- Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, pag. 26-33, http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/ .

9. Mereţ R., Zaharia L., Grecu F., 2017, Characteristics and use of mineral waters and therapeutic mud from Grid village area (Braşov County), vol. Air and Water Components of the Environment, Cluj- Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, pag. 443-450, http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/ .

10. Moroşanu G.A., Verniers G., Zaharia L., 2017, Assessing the physical quality of the Coșuștea River using the Qualphy method, în Riscuri şi catastrofe, an XVI, vol. 20, nr. 1, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, p. 83 – 99, http://riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro/ .

11. Zaharia L., Perju R., Ioana-Toroimac G., 2018, Climate changes and aeefects on river flow in the Romanian Carpathians, vol. Air and Water Components of the Environment, Cluj- Napoca, Roprint, pag. 211-218, http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/ .

12. Mereţ R., Zaharia L., 2018, Mineral Waters in Braşov County. Charateristics and use, vol. Air and Water Components of the Environment, Cluj- Napoca, Roprint, pag. 271-278, http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/ .