Profesori

Conducători de doctorat:

1. Subdomeniul Geografie Fizică:

Coordonator științific
Disponibilitate conducere doctorat într-o limbă de circulație străină
Propuneri privind oferta de arii tematice
Propuneri privind oferta de arii tematice prioritare
Prof.univ.dr. Iuliana ARMAŞ
Germană, Engleză
1. Hazard și risc geomorfologic
2. Geomorfologie dinamică
3. Studii de vulnerabilitate
4. Studii de percepție, reziliență și coping la dezastre
1. Analiza riscurilor încatenate la nivelul Municipiului București și în scenariul ruperii barajului Lacul Morii.
2. Lanțul de impact în analizele de multihazard
3. Human activity enhance geological susceptibility in Bucharest Municipality
4. Dinamica vulnerabilității pe baza lanțurilor de impact
5. Paternuri in cuplajul perceptie – comportament in dezastre
Prof.univ.dr. habil.Georgeta BANDOC
Engleză
1. Sursele regenerabile de energie si dezvoltarea durabila
2. Abordari interdisciplinare in modelarea sistemelor geografice
3. Interacţiunea ocean – atmosferă
4. Schimbări climatice
1. Sursele regenerabile de energie, identificare, evaluare potential energetic si distributia in sistemele geografice
2. Abordari interdisciplinare in modelarea sistemelor geografice
3. Feedbackuri in sistemul ocean atmosfera
Prof.univ.dr. Mihai BOGDAN
Engleză, Franceză
1.Teledetecție
2.SIG
3.Cartografie
4. Fotogrammetrie
1. Caracteristicile imaginilor satelitare multispectrale și radar – abordare comparativă.
2. Calibrarea imaginilor satelitare obținute cu senzori optici – etape, procesare, validare,surse de erori.
3. Modele de date rezultate din procesarea imaginilor satelitare Landsat OLI și Sentinel-2MSI. Definire, caracteristici și aplicații.
4. Validarea clasificărilor tematice supervizate. Matricea de confuzie și parametri statistici.
5. Exploatarea fotogrammetrică a imaginilor analogice în mediu digital. Etape caracteristice și modele de date.
6. Valorificarea indicilor spectrali și biofizici în analiza mediului geografic.
7. Exploatarea ortoimaginilor aeriene și a imaginilor satelitare prin analiza orientatatăobiect. Etape și modele de date.
8. Analiza detecției schimbărilor (engl. change detection). Definiții, algoritmi, modele de date rezultate.
9. Exploatarea imaginilor satelitare în analiza culturilor agricole. Tipuri de date, calibrare, extragerea informațiilor și validare.
10. Exploatarea imaginilor satelitare multisenzor în analiza spațiului urban. Tipuri de date, calibrare, extragerea informațiilor și validare.
11. Cartografierea semiautomată a structurilor urbane în orașe. Valorificare în aplicațiile SIG pentru urbanism.
12. Cartografierea impactului antropic în arii montane cu integrarea în SIG a datelor de teledetecție. Elemente metodologice calitative și cantitative.
13. Elemente de analiză și cartografiere a pretabilității terenului la amenajări de infrastructuri de transport. Date, modele de date, procesare, validare și reprezentare cartografică analitică.
14. Analiza inundațiilor pe baza imaginilor de teledetecție pasive și active. Exemple.
15. Valorificarea datelor altimetrice extrase din imagini satelitare în analiza mediilor montane. Modele de date și aplicații specifice.
16. Extragerea datelor planimetrice din imagini de teledetecție pentru actualizarea hărților și planurilor topografice.
17. Integrarea modelelor de date rezultate din imagini satelitare multispectrale cu date produse prin cercetarea de teren.
18. Tipuri de imagini de teledetecție cu aplicații în proiectare infrastructurilor teritoriale. Exemple și moduri de exploatare calitativă și cantitativă.
Prof.univ.dr.habil.Laura COMĂNESCU
Engleză
1. Geomorfologie
2. Potențialul turistic
1.Geomorfosituri/Patrimoniu natural
2. Relația relief – activități turistice
3. Geoturism
Conf. univ. dr. habil Remus PRĂVĂLIE
Engleza
1. Degradarea terenurilor
2. Schimbări climatice
3. Energii regenerabile
1. Degradarea terenurilor la nivel european, național sau regional: identificarea, modelarea, cartografierea și analiza statică și dinamică a proceselor de degradare a terenurilor și a măsurilor de combatere a acestora;
2. Schimbări climatice și condițiile de arididate la nivel european, național sau regional: tendințe, amprentă spațială, predicție și impact asupra condițiilor de degradare/deșertificare a terenurilor;
3. Resurse de energie solară la nivel european, național sau regional: distribuție geografică, intensitate și potențial energetic la nivelul terenurilor degradate/potențial degradate.
Prof. univ.dr. Nicoleta IONAC
Engleză
1. Aplicaţii teoretice, operaţionale şi practice ale meteorologiei şi climatologiei în variate domenii, în contextual schimbărilor climatice globale
1. Theoretical, Operational and Practical Applications of Meteorology and Climatology in various Domains, in the context of Global Climate Changes
1. Procese și variabilități climatice; Impact și tendințe de evoluție / Climatic Processes and Variability; Impacts and Evolution Trends.
2. Prognoza, analiza și avertizarea riscurilor meteorologice; Sisteme de prevenire și intervenție în situații de urgență / Weather-related Multi-Risk Forecast, Analysis and Warning.
3. Resurse și restricții climatice în variate domenii de activitate / Climatic Resources and Restrictions in various Domains of Activity.
Prof.univ.dr. habil.Alexandru NEDELEA
Franceză
1. Geografie fizică
2. Geomorfologie
1. Problematica spațiului montan (cartare, evaluare, amenajare)
2. Geomorfologie aplicată
3. Procesele geomorfologice actuale și impactul asupra amenajărilor antropice
4. Hazarde și riscuri geomorfologice
Prof.univ.dr. habil. Alfred VESPREMEANU-STROE
Engleză
1. Geomorfologie
2. Geoargeologie
3. Reconstrucții paleoenvironmentale
1. Evoluția contemporană a coastelor deltaice
2. Tipare morfodinamice înregistrate în evoluția marilor delte
3. Reconstituirea schimbărilor de peisaj din lunca Dunării (sectorul Giurgiu – Delta Dunării) și impactul acestora asupra așezărilor istorice din Neolitic până în perioada modernă
4. Reconstituirea oscilațiilor de nivel ale Mării Negre în Holocen
5. Procese periglaciare în Tardiglaciar și Holocen (Carpații Meridionali)
6. Fenomenologia vulcanilor noroioși din Subcarpații Buzăului
7. Glaciațiunile Pleistocene din masivul Parâng
Prof.univ.dr. Liliana ZAHARIA
Franceză, Engleză
1. Resurse de apă şi managementul lor
2. Hazarduri hidrologice şi managementul riscurilor asociate
1. Variabilitatea resurselor de apă în contextul schimbărilor de mediu
2. Hazarduri hidrologice şi riscuri asociate: analiză, management și adaptare

2. Subdomeniul Geografie Umană:

Coordonator științific
Disponibilitate conducere doctorat într-o limbă de circulație străină
Propuneri privind oferta de arii tematice
Propuneri privind oferta de arii tematice prioritare
Conf.univ.dr.habil. Andreea – Loreta CERCLEUX
Franceză, Engleză
1. Geografia așezărilor umane
2. Geografie urbană.
3. Structura și dinamica spațiului urban
4. Geografie culturală
5. Geografie economică
1. Dinamica sistemelor teritoriale urbane și rurale
2. Dezvoltarea inteligentă și sustenabilă a așezărilor
3. Patrimoniul construit – caracteristici și valențe pentru dezvoltare
4. Dezvoltarea regională
Conf.univ.dr. Cristian Constantin DRĂGHICI
1. Geografie Economică
2. Analiză Integrată și Management Teritorial
1. Dinamica structurală a economiei locale
2. Rolul turismului în dezvoltarea capacității adaptative a sistemelor teritoriale
Prof.univ.dr. Liliana DUMITRACHE
Engleză, Franceză
1. Geografie umană
2. Geografie socială
3. Geografia sanătății și serviciilor sanitare
1. Analiza componentei demografice/riscuri demografice
2. Vulnerabilități socio-teritoriale
3. Starea de sanatate a populatiei, factori de risc/ factori determinanți,
servicii sanitare
4. Accesibilitatea seviciilor medicale
5. Politici de sanatate
6. Schimbări societale/ migrații
7. Accesul grupurilor dezavantajate (refugiați, homelesness, roma la servicii esențiale)
Prof.univ.dr. Ioan IANOŞ
Engleză, Franceză
1. Planificare teritoriala
2. Analiză urbană și regională
3. Sisteme teritoriale
4. Geografie teoretică
1. Răspunsul planificării urbane și rurale la schimbările globale
2. .Imaginea teritorială și planificarea dezvoltării spațiale
3. Orașele și producția de inegalități teritoriale
4. Rolul proceselor cooperante în dinamica Interfeței rural-uban
5. Policentrism versus acentrism în dezvoltarea regională
6. Structurarea transcalară a sistemelor teritoriale
7. Rezistența la schimbare și reziliența sistemelor teritoriale
8. Regandirea conceptelor de bază și revitalizarea geografiei ca știință
Prof.univ.dr. Elena MATEI
Engleză, Franceză
1. Geografia turismului
2. Geografia așezărilor umane
3. Geografie socială
4. Geografie economică
1. Turism și dezvoltare durabilă
2. Abordări interdisciplinare privind aspectele socio-culturale și de mediu ale comunităților rurale și urbane
3. Transformări economice și răspunsul societății
4. Analiza multidimensională a dezvoltării durabile a așezărilor urbane
       
Conf.univ.dr. habil. Daniel PEPTENATU
Franceză
1. Management teritorial
1. Managementul sistemelor teritoriale
2. Sisteme teritoriale emergente
Lect.univ.dr. Radu-Daniel PINTILII
Engleză, Franceză
1. Turism și dezvoltare economică/antreprenoriat în turism
2. Management/Marketing turistic
1. Analiza integrată, managementul și competitivitaea destinațiilor turistice2.
Rolul/Impactul activităților turistice în sistemele teritoriale cu functionalitate specifică
3. Dezvoltarea integrată a serviciilor turistice de cazare/alimentație publică/agrement/tratament
4. Noi tendințe și modele în dezvoltarea fenomenului turistic
5. Turismul creativ – experiențe din țările europene și din România
6. Implicarea comunităților locale în valorificarea patrimoniului turistic din Romania
7. Turismul civic – fenomen si sistem de afaceri, pentru economiile locale
8. Turismul civic –natura diversă a fenomenului turistic, bazat pe cultură și loc; proiectarea și furnizarea experiențelor la diferite scări (locală, zonală și regional)

3. Subdomeniul Cercetarea Mediului:

Coordonator științific
Disponibilitate conducere doctorat într-o limbă de circulație străină
Propuneri privind oferta de arii tematice
Propuneri privind oferta de arii tematice prioritare
Prof.univ.dr. habil. Ioan – Cristian IOJĂ
Engleza
1. Evaluarea durabilității așezărilor umane și a contribuției diferiților actori la atingerea durabilității urbane.
2. Caracteristicile infrastructurilor verzi, inclusiv a capacitatii de furnizare a serviciilor ecosistemice
3. Evaluarea conflictelor de mediu
4. Adaptarea la schimbările climatice în mediile urbane și reziliență urbană
1. Metode de evaluare a durabilității la diferite scări spațiale. Indicatori de mediu. Analiza rolului actorilor reprezentativi
2. Evaluarea mediului prin metode participative
3. Ariile protejate urbane
4. Evaluarea rezilienței mediilor urbane
Conf. univ.dr. Răzvan Mihai NIȚĂ
Engleză
1. Ecologie urbană
2. Transformări urbane
1.1. Analiza beneficiilor / deserviciilor asociate formelor de natură urbană
1.2. Evaluarea dimensiunii incluzive a soluțiilor bazate pe natură
1.3. Analiza politicilor și strategiilor ce răspund provăcărilor societale actuale
2.1. Analiza potențialului incluziv și transformator al naturii urbane
2.2. Planificarea participativă și co-crearea în dezvoltarea urbană durabilă
2.3. Evaluarea mecanismelor de tranziție a orașelor către sustenabilitate și reziliență 
Prof.univ.dr. Ileana PĂTRU-STUPARIU
Engleza, Franceza
1. Ecologia peisajului / Landscape ecology
2. Peisaj natural/ cultural/ Natural and cultural landscape
3. Planificarea peisajului/Landscape planning
4. Abordări interdisciplinare/ Interdisciplinary approaches
1.1 Dinamica şi modelarea peisajului / Modelling of landscape dynamics
1.2. Fragmentarea, conectivitatea, permeabilitate peisajului/ Landscape: connectivity, fragmentation, permeability
1.3. Rezilienta peisajelor agricole tradiționale / Traditional agricultural landscape
1.4. Rețele de peisaj / Network landscape
2.1. Abordări geografice pe interfaţa peisaj natural/societate / Geographic approaches (nature and society)
3.1. Abordare participativă / Participatory approach
4.1. Folosirea AI în modelarea peisajului / Using AI in landscape modelling
Prof.univ.dr.habil. Laurențiu ROZYLOWICZ
Engleză
1. Coexistența societate-specii sălbatice în România
2. Analiza rețelelor pentru managementul speciilor și habitatelor
3. Ecologia spațială și conservarea biodiversității
1. Coexistența societate-specii sălbatice în România
2. Analiza rețelelor pentru managementul speciilor și habitatelor
3. Ecologia spațială și conservarea biodiversității