Profesori

Conducători de doctorat:

1. Subdomeniul Geografie Fizică:

Coordonator științific
Disponibilitate conducere doctorat într-o limbă de circulație străină
Propuneri privind oferta de arii tematice
Propuneri privind oferta de arii tematice prioritare
Prof.univ.dr. Iuliana ARMAŞ
Germană, Engleză
1. Hazard și risc geomorfologic
2. Geomorfologie dinamică
3. Studii de vulnerabilitate
4. Studii de percepție, reziliență și coping la dezastre
1. Analize cantitative și calitative focusate pe problematica hazardului geomorfologic, a riscului geomorfologic și seismic, analize de vulnerabilitate, studii de percepție, reziliență și coping la dezastre.
2. Analize morfogenetice și morfodinamice în arealul carpatic și subcarpatic, Câmpia Română și Valea Dunării.
Prof.univ.dr. habil.Georgeta BANDOC
Engleză
1. Sursele regenerabile de energie si dezvoltarea durabila
2. Abordari interdisciplinare in modelarea sistemelor geografice
3. Interacţiunea ocean – atmosferă
4. Schimbări climatice
1. Sursele regenerabile de energie, identificare, evaluare potential energetic si distributia in sistemele geografice
2. Abordari interdisciplinare in modelarea sistemelor geografice
3. Feedbackuri in sistemul ocean atmosfera
Prof.univ.dr. Mihai BOGDAN
Engleză, Franceză
1.Teledetecție
2.SIG
3.Cartografie
4. Fotogrammetrie
1. Analiza dinamicii acoperirii terenului prin tehnica detecției schimbărilor (change detection) cu integrarea statistică a datelor multisenzor.
2. Aplicații integrate SIG-teledetecție pentru modelarea hazardelor naturale. gestiunea riscurilor naturale și organizarea spațiului.
3. Integrarea imaginilor aeriene și satelitare cu geometrie cunoscută în reprezentarea cartografică și aplicații SIG.
4. Reprezentarea cartografică a mediilor geografice cu integrarea de date multisursă și multitemporale.
5. Modelarea digitală prin SIG și teledetecție a favorabilității terenului pentru amenajări complexe.
Prof.univ.dr.habil.Laura COMĂNESCU
Engleză
1. Geomorfologie
2. Potențialul turistic
1.Geomorfosituri/Patrimoniu natural
2. Relația relief – activități turistice
3. Geoturism
Conf.univ.dr. Daniel Constantin DIACONU
Engleză, Franceză
1. Managementul integrat al resurselor de apă
2. Managementul riscurilor hidrologice
3. Sinteze si regionalizari hidrologice
4. Batimetrie
1. Managementul riscurilor hidrologice și a implicațiilor economice
2. Analize batimetrice ale unităților acvatice și relația lor cu mediul înconjurător
Prof.univ.dr. Floarea GRECU
Franceza
1. Geomorfologie
2. Paleogeografie -studii regionale
3. Geografie fizică aplicată – studii regionale
4. Studii sinergice regionale
1. Potentialul aplicativ al reliefului
2. Geomorfologie dinamică (procese si forme de versant si de abie, geoistorie cartografica)
3. Hazarduri şi riscuri naturale-cauze si efecte
4. Paleogeografie cuaternară (depozite cuaternare; geoarheologie; reliefului unor arii subsidente
5.Hidrogeomorfologie (sinergismul relief-apa, modificari recente ale albiilor de rau,consecinte) – ostroavele din albia Dunarii; stilul fluvial al raurilor transcarpatice sudice; tendinte ale dinamicii albiilor de rau de la Curbura
 6.Morfohidrografie (.studii integrate pe  bazine hidrografice mici).; eroziunea hidrica si metoda multicriteriala – USLE; rata de livrare a sedimentelor–Sediment Delivery Ratio SDR
Prof. Univ. Dr. Liviu GIOSAN
Engleza
1. Morfodinamica sistemelor sedimentare de la sursa la bazin
2. Impactul climatului asupra sistemelor cuplate natural-antropic
3. Studii de caz in Europa, Asia, Africa, America de Nord, Oceanul Arctic
1. Morfodinamica sistemelor sedimentare de la sursa la bazin
2. Impactul climatului asupra sistemelor cuplate natural-antropic
3. Studii de caz in Europa, Asia, Africa, America de Nord si Oceanul Arctic
Prof. univ.dr. Nicoleta IONAC
Engleză
1. Aplicaţii teoretice, operaţionale şi practice ale meteorologiei şi climatologiei în variate domenii, în contextual schimbărilor climatice globale
1. Procese și variabilități; Impact și tendințe de evoluție;
2. Prognoza, analiza și avertizarea riscurilor meteorologice; Sisteme de prevenire și intervenție în situații de urgență;
3. Exploatarea inteligentă a resurselor climatice pentru eficientizarea consumului de energie.
Prof.univ.dr. habil.Alexandru NEDELEA
Franceză
1. Geografie fizică
2. Geomorfologie
1. Problematica spațiului montan (cartare, evaluare, amenajare)
2. Geomorfologie aplicată
3. Procesele geomorfologice actuale și impactul asupra amenajărilor antropice
4. Hazarde și riscuri geomorfologice
Prof.univ.dr. habil. Alfred VESPREMEANU-STROE
Engleză
1. Geomorfologie
2. Geoargeologie
3. Reconstrucții paleoenvironmentale
1. Evoluția contemporană a coastelor deltaice
2. Tipare morfodinamice înregistrate în evoluția marilor delte
3. Reconstituirea schimbărilor de peisaj din lunca Dunării (sectorul Giurgiu – Delta Dunării) și impactul acestora asupra așezărilor istorice din Neolitic până în perioada modernă
4. Reconstituirea oscilațiilor de nivel ale Mării Negre în Holocen
5. Procese periglaciare în Tardiglaciar și Holocen (Carpații Meridionali)
6. Fenomenologia vulcanilor noroioși din Subcarpații Buzăului
7. Glaciațiunile Pleistocene din masivul Parâng
Prof.univ.dr. Liliana ZAHARIA
Franceză, Engleză
1. Resurse de apă şi managementul lor
2. Hazarduri hidrologice şi managementul riscurilor asociate
1. Variabilitatea resurselor de apă în contextul schimbărilor de mediu
2. Hazarduri hidrologice şi riscuri asociate: analiză, management și adaptare

2. Subdomeniul Geografie Umană:

Coordonator științific
Disponibilitate conducere doctorat într-o limbă de circulație străină
Propuneri privind oferta de arii tematice
Propuneri privind oferta de arii tematice prioritare
Prof.univ.dr. Cristian BRAGHINĂ
1. Geografia așezărilor umane
2. Geografia populației
3. Geografie economică și socială
1. Dinamica socio-economică a spatiului geografic
2. Evolutia economiei agricole dupa 1990
3. Procesul de dezindustrializare si consecințele sale
4. Potențialul turistic antropic si valorificarea sa
5. Economie și industrie rurală
6. Studii de geografie urbană
Conf.univ.dr.habil. Andreea – Loreta CERCLEUX
Franceză, Engleză
1. Geografia așezărilor umane
2. Geografie urbană.
3. Structura și dinamica spațiului urban
4. Geografie culturală
5. Geografie economică
1. Dinamica sistemelor teritoriale urbane și rurale
2. Dezvoltarea inteligentă și sustenabilă a așezărilor
3. Patrimoniul construit – caracteristici și valențe pentru dezvoltare
4. Dezvoltarea regională
Conf.univ.dr. Cristian Constantin DRĂGHICI
1. Geografie Economică
2. Analiză Integrată și Management Teritorial
1. Dinamica structurală a economiei locale
2. Rolul turismului în dezvoltarea capacității adaptative a sistemelor teritoriale
Prof.univ.dr. Liliana DUMITRACHE
Engleză, Franceză
1. Geografie umană
2. Geografie socială
3. Geografia sanătății și serviciilor sanitare
1. Analiza componentei demografice/riscuri demografice
2. Vulnerabilități socio-teritoriale
3. Starea de sanatate a populatiei, factori de risc/ factori determinanți,
servicii sanitare
4. Accesibilitatea seviciilor medicale
5. Politici de sanatate
6. Schimbări societale/ migrații
Prof.univ.dr. Ioan IANOŞ
Engleză, Franceză
1. Planificare teritoriala
2. Analiză urbană și regională
3. Sisteme teritoriale
4. Geografie teoretică
1. Răspunsul planificării urbane și rurale la schimbările globale
2. .Imaginea teritorială și planificarea dezvoltării spațiale
3. Orașele și producția de inegalități teritoriale
4. Rolul proceselor cooperante în dinamica Interfeței rural-uban
5. Policentrism versus acentrism în dezvoltarea regională
6. Structurarea transcalară a sistemelor teritoriale
7. Rezistența la schimbare și reziliența sistemelor teritoriale
8. Regandirea conceptelor de bază și revitalizarea geografiei ca știință
Prof.univ.dr. Elena MATEI
Engleză, Franceză
1. Geografia turismului
2. Geografia așezărilor umane
3. Geografie socială
4. Geografie economică
1. Turism și dezvoltare durabilă
2. Abordări interdisciplinare privind aspectele socio-culturale și de mediu ale comunităților rurale și urbane
3. Transformări economice și răspunsul societății
4. Analiza multidimensională a dezvoltării durabile a așezărilor urbane
Prof. univ. dr. Silviu NEGUŢ
Franceză
1. Geografie umană (aspecte teoretice și, respectiv, practice: analiza unui loc sau a unei regiuni)
2. Geografia socială și culturală (aspecte teoretice și, respectiv, practice): relația între Geografia umană și alte științe umaniste (Sociologie, Antropologie, Politologie etc.)
3. Raportul Geografie politică – Geopolitică. Impactul noilor concepte (Hard power, Soft power, Twister power) asupra Geografiei și Geopoliticii
1. Relațiile România – Turcia. Considerații geografice, economice și geopolitice.
2. Neutralitatea ca geostrategie. Studiu de caz: Elveția
Conf.univ.dr. habil. Daniel PEPTENATU
Franceză
1. Management teritorial
1. Managementul sistemelor teritoriale
2. Sisteme teritoriale emergente
Lect.univ.dr. Radu-Daniel PINTILII
Engleză, Franceză
1. Turism și dezvoltare economică/antreprenoriat în turism
2. Management/Marketing turistic
1. Analiza integrată, managementul și competitivitaea destinațiilor turistice
2. Noi tendințe și modele în dezvoltarea turismului
3. Rolul/Impactul activităților turistice

3. Subdomeniul Cercetarea Mediului:

Coordonator științific
Disponibilitate conducere doctorat într-o limbă de circulație străină
Propuneri privind oferta de arii tematice
Propuneri privind oferta de arii tematice prioritare
Prof.univ.dr. habil. Ioan – Cristian IOJĂ
Engleza
1. Metode de evaluare a durabilitatii asezarilor umane
2. Evaluarea caracteristicilor infrastructurilor verzi, inclusiv a capacitatii de furnizare a serviciilor ecosistemice
3. Evaluarea conflictelor de mediu
4. Metode de evaluare a solutiilor verzi
1. Solutii verzi, spatii verzi, conflicte de mediu
2. Evaluarea mediului prin metode participative
3. Ariile protejate urbane
4. Evaluarea impactului spațiilor verzi asupra sănătății umane
Conf. univ.dr. Răzvan Mihai NIȚĂ
 
 
 
Prof.univ.dr. Ileana PĂTRU-STUPARIU
Engleza, Franceza
1. Ecologia peisajului
2. Peisaj natural/ cultural
3. Planificarea peisajului
4. Abordări interdisciplinare
1.1 Dinamica şi modelarea peisajului
1.2. Fragmentarea peisajului
1.3. Rezilienta peisajelor
1.4. Serviciile ecosistemelor/peisajului
2.1. Abordări geografice pe interfaţa peisaj natural/societate
3.1. Abordare participativă
4.1. 3D Landscape
Prof.univ.dr.habil. Laurențiu ROZYLOWICZ
Engleză
1. Coexistența societate-specii sălbatice în România
2. Analiza rețelelor pentru managementul speciilor și habitatelor
3. Ecologia spațială și conservarea biodiversității
1. Coexistența societate-specii sălbatice în România
2. Analiza rețelelor pentru managementul speciilor și habitatelor
3. Ecologia spațială și conservarea biodiversității