Reglementari perioadă studii de doctorat

PRECIZĂRI cu privire la situațiile de extindere a duratei activității studentului-doctorand

Toate cererile și respectiv aprobările vor preciza durata exactă (numărul de luni întregi) pentru care se solicită/aprobă. De regulă, nu se acordă pe fracțiuni de lună.

 Întreruperea

Nu presupune plata vreunei taxe. Pe durata întreruperii este sistată bursa de doctorat.

Sintagma „din motive temeinice” stipulată de art.39 (4) din H.G. nr. 681/2011 presupune că aprobarea se acordă doar pe baza unei cereri motivate, avizate de conducătorul de doctorat și aprobate de Consiliul Școlii Doctorale. Exemple posibile de „motive temeinice”: maternitatea, concediul pentru îngrijirea copilului, probleme de sănătate, desfășurarea pe o durată mai lungă de o lună a unei activități în afara țării sau în altă localitate etc.

Conform Hotărârii Senatului Universității din București, durata totală a întreruperilor aprobate pentru un doctorand nu poate depăși 2 ani (24 de luni), exceptând situațiile pentru creșterea și/sau îngrijirea copilului, pentru care durata maximă este de 3 ani (36 de luni).

Exceptând situațiile de forță majoră, întreruperea se poate decide doar pe durata programului doctoral (în timpul duratei normale de 3 ani și al prelungirii de maximum 2 ani), iar nu în timpul perioadelor de grație sau de amânare a susținerii.

Prelungirea

Presupune plata taxei de studii doctorale pentru perioada aprobată (eventualele scutiri trebuie avizate de decan și aprobate explicit de Senatul Universității din București).

Cererea trebuie motivată, avizată de conducătorul de doctorat și aprobată de Consiliul Școlii Doctorale.

Durata totală a prelungirilor aprobate pentru un doctorand nu poate depăși 2 ani (24 de luni).

Prelungirea (maximum 2 ani), alături de durata inițială (de regulă, 3 ani), face parte din programul de doctorat. Doctoranzii aflați în prelungire (similar doctoranzilor aflați în perioada normală a programului) sunt incluși în numărul maxim de doctoranzi îndrumați de un conducător de doctorat. Activitatea cu doctoranzii aflați în prelungire (similar celor aflați în programul normal) este plătită, atât pentru conducătorul de doctorat, cât și pentru membrii comisiilor de îndrumare (fie ca activitate în postul ocupat de titular, fie în plata cu ora dintr-un post vacant).

Perioada de graţie

Se acordă în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 681/2011 pentru maximum 2 ani (24 de luni), numai doctoranzilor care au finalizat programul doctoral (cuprinzând perioada normală de 3 ani și eventualele perioade de întrerupere și/sau prelungire), dar nu au reușit să finalizeze și să depună oficial teza de doctorat, și numai după îndeplinirea obligaţiilor din planul individual (susținerea cu succes a tuturor rapoartelor de cercetare și a celorlalte activități prevăzute în planul individual aprobat de Consiliul Școlii Doctorale) şi nu presupune achitarea taxei de studiu.

Se recomandă ca perioada de grație să fie acordată doar doctoranzilor pentru care conducătorul certifică faptul că au redactat cel puțin 50% din teza de doctorat, pentru cei care nu au îndeplinit această condiție recomandându-se solicitarea/acordarea unor perioade de prelungire (cu taxă).

Situațiile în care se solicită acordarea perioadei de grație imediat după durata normală a programului doctoral (3 ani), fără solicitarea/acordarea prealabilă a prelungirii) trebuie să reprezinte cazuri excepționale și să fie temeinic justificate.

Susținerea publică a tezei de doctorat trebuie să se încadreze în interiorul perioadei de grație, art. 40 din H.G. nr. 681/2011 prevăzând „studentul doctorand mai are la dispoziție o perioadă de grație de maximum 2 ani pentru a finaliza și susține public teza, depășirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa”.

Amânarea susținerii tezei conform legii 49/2013.

„În situații speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau experimentare”, la propunerea conducătorului de doctorat și cu avizul Consiliului Școlii Doctorale, se poate acorda amânarea susținerii publice pentru „maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat”. Amânarea susținerii tezei de doctorat nu presupune plata vreunei taxe.

Această lege trebuie corelată cu Legea 1/2011 și cu H. G. Nr. 681/2011, fapt pentru care se recomandă conducătorilor de doctorat să facă propuneri temeinic motivate, doar în situații cu adevărat „speciale”, și atunci când au convingerea fermă că la finele perioadei de amânare teza va fi finalizată și susținută cu succes.

Ca și în cazul perioadei de grație, perioada de amânare a susținerii se acordă numai doctoranzilor care au finalizat programul doctoral (desfășurat în perioada normală și în prelungirea de 2 ani), dar nu au reușit să finalizeze teza.

La finalizarea programului doctoral (durata normală și prelungirea de 2 ani) se poate opta fie pentru perioada de grație (maximum 2 ani), fie pentru perioada de amânare a susținerii (maximum 4 ani). Perioada de amânare a susținerii se poate acorda și după perioada de grație, cu condiția ca, în total (cumulate), perioada de grație și perioada de amânare a susținerii să nu depășească 4 ani de la finalizarea programului doctoral (în interiorul acestor 4 ani teza trebuie susținută, nu doar depusă oficial sau predată spre lectură conducătorului de doctorat).

Toate recomandările de la perioada de grație se aplică și la perioada de amânare a susținerii.

Refacerea tezei de doctorat (după pre-susținere)

În cadrul pre-susținerii tezei de doctorat, atunci când consideră că teza de doctorat nu corespunde, conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare pot solicita îmbunătățirea sau refacerea tezei de doctorat.

În cazul în care comisia de îndrumare solicită refacerea tezei, dar mențiunea este de AVIZARE, doctorandul se va strădui să realizeze modificările solicitate într-un timp cât mai scurt, astfel încât să se respecte termenul de 30 de zile stabilit de O. M. 3482/2016.

În cazul în care comisia de îndrumare solicită refacerea tezei (cu mențiunea explicită NEAVIZARE/AMÂNARE), conducătorul de doctorat, în acord cu comisia de îndrumare, stabilește un termen de 1-6 luni pentru refacerea tezei și realizarea unei a doua pre-susțineri.

Acest termen nu poate depăși limitele legale pentru perioada de grație și/sau amânarea susținerii tezei conform legii 49/2013, luând în considerare și termenele fixate prin codul studiilor doctorale pentru etapele de parcurs între pre-susținere și susținerea publică a tezei de doctorat.

Dacă și după a doua pre-susținere conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare iau decizia de NEAVIZARE, atunci școala doctorală propune exmatricularea doctorandului.

 

Refacerea tezei de doctorat (după susținerea publică)

Se impune în caz de atribuire a calificativului „nesatisfăcător” de comisia de susținere sau a invalidării tezei (prima dată) de CNADTCU. Nu necesită vreo aprobare, este un drept al doctorandului. Termenul-limită pentru refacerea tezei de doctorat este de un an de la data susținerii încheiate cu atribuirea calificativului „nesatisfăcător” sau de la data invalidării tezei de către CNATDCU, după caz.

Încetarea calității de student-doctorand

Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor (deci, nu la data susținerii publice a tezei) sau prin exmatriculare.

Prin urmare, calitatea de student-doctorand există nu doar pe durata programului doctoral (durata normală de 3 ani și prelungirile de 2 ani), ci și în perioada de grație, în perioada amânării susținerii, în perioada dintre susținerea publică și acordarea titlului de doctor și în perioada refacerii tezei până la acordarea titlului de doctor sau până la exmatriculare.

Anexă: Referințe legale

 Întreruperea

Codul studiilor doctorale (aprobat prin HG nr 681/2011):

– art. 39 alin. (4): “Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale. Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.

Prelungirea

Codul studiilor doctorale (aprobat prin HG nr 681/2011):

– art. 39 alin. (2) teza I: “Durata programului de doctorat este, de regulă, de 3 ani.“;

– art. 39 alin. (3): “Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, în forma modificată prin Legea nr. 49/2013:

– art. 12 tezele I și II: “Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată de 3 ani. În situaţii speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau experimentare, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat.

 Perioada de graţie

Codul studiilor doctorale (aprobat prin HG nr 681/2011):

– art. 40 alin. (1): “Dacă studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat şi eventualelor acte adiţionale la acesta, studentul-doctorand mai are la dispoziţie o perioadă de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea acestui termen conducând în mod automat la exmatricularea sa.

Amânarea susținerii tezei conform legii 49/2013.

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, în forma modificată prin Legea nr. 49/2013:

– art. 12 teza a III-a: “Susţinerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat, cu acordul senatului universitar şi al conducătorului de doctorat.

Refacerea tezei de doctorat (după susținerea publică)

Codul studiilor doctorale (aprobat prin HG nr 681/2011):

– art. 68 alin. (4): “În cazul atribuirii calificativului “Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul “Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.“;

– art. 68 alin. (5): “În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD primeşte din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.

 Încetarea calității de student-doctorand

Codul studiilor doctorale (aprobat prin HG nr 681/2011, cu completările și modificările ulterioare):

– art. 67 alin. (9): “Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea dispoziţiei de exmatriculare.