Cercetarea mediului

Mediul, la nivel local, regional ori global, evoluează prin internalităţile sale ca sistem funcţional natural şi datorită presiunii exercitate de externalităţile naturale şi mai ales antropice, tot mai diversificate spaţial. A cunoaşte starea mediului, mecanismele sale de funcţionare, a evalua calitatea lui este azi o necesitate, căci nu-i putem înţelege altfel limitele de suportabilitate a inserţiilor antropice, ale artificializărilor diferitelor componente. Mediul se impune a fi definit şi cercetat ca obiect integrat, în care prioritară trebuie să fie analiza legăturilor pe care le încorporează ca întreg, care îi condiţionează structura, funcţionalitatea şi dinamica: economia-energia-entropia-ecologia.

Avalanşa de crize actuale apărute la nivelul mediului şi proiecţia lor din ce în ce mai puternică la nivelul structurilor sociale şi economice au împărţit lumea ştiinţifică în susţinători ai vinovăţiei omului pentru toate aceste transformări şi partizani ai ideii că mediul este mult prea amplu şi complex pentru a fi influenţat de om. Cercetarea favorabilităţilor şi restrictivităţilor induse de factorii naturali şi umani, a fluxurilor dintre componente, precum şi al potenţialului ecologic, a artificializărilor şi inserţiilor tehnologice realizate pentru controlul calităţii mediului, a incidenţei societăţii umane asupra structurii şi funcţionalităţii mediului și peisajului, a proiecţie stării de sanogeneză a mediului asupra sistemelor socio-economice, managementul resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile, educaţia ecologică, instituţiile şi mecanismele de mediu, legislaţia de mediu, considerarea în economie a valorii resurselor şi serviciilor naturale, investiţiile pentru conservarea şi protecţia mediului sunt tot atâtea dovezi care susţin importanţa ce i se acordă cercetării mediului în societatea contemporană.

Subdomeniul Cercetarea mediului propune ca direcții majore în cadrul Școlii doctorale Simion Mehedinți – natura și dezvoltare durabilă  ecologia așezărilor umane, ecologia peisajului, evaluarea impactului asupra mediului, conservarea diversității biologice și planificarea mediului.

 

ECOLOGIA AȘEZĂRILOR UMANE

Direcția de cercetare Ecologia așezărilor umane urmărește dezvoltarea unor abordări metodologice integrate care să sprijine cercetătorii și practicienii în proiectarea unei viziuni sustenabile legate de viitorul așezărilor umane. Astfel, se urmărește înțelegerea complexității relațiilor dintre componentele naturale și cele antropice din așezările umane (inclusiv din perspectiva serviciilor ecosistemice), evaluarea impactului diferitelor inserții antropice asupra structurii și funcționalității așezărilor umane (inclusiv a soluțiilor verzi), precum și analiza mecanismelor administrative și instituționale care pot contribui la creșterea sustenabilității și rezilienței așezărilor umane.

Cadre didactice: Prof.univ.dr. emerit Maria Pătroescu, Prof.univ.dr. Ioan-Cristian Iojă

 

ECOLOGIA PEISAJELOR

Este o știință interdisciplinară ce studiază variația spațială a peisajelor. Ea are la bază tradiţia europeană a geografiei regionale, iar dezvoltarea sa a fost posibilă datorită îmbunătăţirii tehnicilor de fotografiere aeriană și teledetecție. Ecologia peisajului se focusează pe întelegerea: (i) interacţiunilor reciproce dintre eterogenitatea spaţială şi procesele ecologice, (ii) factorilor naturali, sociali, economici și consecințele lor asupra peisajului, (iii) relației dintre activitatea umană și patternurile peisajului.

Cadre didactice: Prof.univ.dr. Ileana Pătru – Stupariu

 

CONSERVAREA DIVERSITĂȚII BIOLOGICE

Grupul de cercetare Conservarea diversității biologice are ca scop înțelegerea modului în care o mai bună guvernanță a speciilor și comunităților biologice poate îmbunătăți reziliența sistemelor social-ecologice și bunăstarea societății în România și Europa.
Căutăm să colaborăm cu doctoranzi cu aptitudini pentru cercetări calitative și care pot dedica timp acestor cercetări. Studenții doctoranzi au oportunitatea de a-și dezvolta propria cercetare într-unul din următoarele subiecte abordate de grupul nostru:
– Ecologia speciilor și comunităților biologice (ecologia deplasării animalelor, selecția habitatelor, ecologia populațiilor);
– Schimbări în distribuția speciilor la scară continentală;
– Planificarea sistematică a conservării;
– Guvernanța de mediu (analiza rețelelor sociale, politici de mediu, evaluarea impactului asupra mediului).
Până în prezent am abordat acest probleme pentru categorii taxonomice și spațiale diverse, de la carnivore mari la reptile, de la o arie protejată la rețele continentale de arii protejate.

Cadre didactice: Prof. univ. dr. habil. Laurențiu Rozylowicz